Nákupný košík

0 položka(y) - 0,00€
Váš nákupný košík je prázdny!

Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti Skiland s.r.o. pre nákup tovaru prostredníctvom internetového obchodu www.skladacie-bicykle.eu

1. Základné ustanovenia a vymedzenie základných pojmov

1.1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len "obchodné podmienky") upravujú vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté na základe kúpnej zmluvy (ďalej len "kúpna zmluva") uzatváranej medzi predávajúcim a kupujúcim prostredníctvom internetového obchodu www.skladacie-bicykle.eu (ďalej len "internetový obchod").

1.2. Predávajúci: Skiland s.r.o. so sídlom Staromyjavská 721/12, 907 01 Myjava, IČO: 36 254 363, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu v Trenčíne, oddiel Sro, vložka číslo 22791/R.

1.3. Kupujúci: Spotrebiteľ alebo podnikateľ, pričom:

 1. spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti,
 2. podnikateľom je osoba zapísaná v obchodnom registri alebo osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia alebo osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov alebo osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu.

1.4. Práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré nie sú vymedzené v týchto obchodných podmienkach sa v prípade spotrebiteľa riadia zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a v prípade podnikateľa zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

2. Objednávka a uzatvorenie kúpnej zmluvy

2.1. Predávajúci umiestňuje na stránky internetového obchodu ponuku tovaru, ktorá obsahuje informácie o cene, názov a popis tovaru. Ponuka zvyčajne obsahuje tiež informácie o dostupnosti tovaru, pričom tento údaj nie je záväzný. Zverejnenie tovaru na stránkach internetového obchodu sa považuje na účely týchto obchodných podmienok za návrh na uzavretie zmluvy predávajúcim.

2.2. Objednávku tovaru môže kupujúci uskutočniť:

 1. riadnym vyplnením a odoslaním objednávkového formulára zo stránok internetového obchodu. Kupujúci do formulára uvádza tieto údaje: meno, priezvisko, E-mail, telefón, fakturačnú a doručovaciu adresu. V prípade, že kupujúcim je podnikateľ, môže uviesť aj obchodné meno a IČO. Kupujúci si vo formulári pred odoslaním objednávky vyberie spôsob dopravy a platby. Spôsoby dopravy a platby sú zverejnené na stránkach internetového obchodu. Po vyplnení formulára odošle kupujúci objednávku kliknutím na tlačidlo "potvrdiť objednávku" alebo
 2. elektronickou poštou (e-mailom), pričom objednávku zašle na e-mailovú adresu predávajúceho: info@skladacie-bicykle.eu. Takáto objednávka musí obsahovať názov a cenu objednávaného tovaru, údaje o kupujúcom podľa bodu 2.2. písm. a., spôsob dopravy a platby.

2.3. Kupujúcim odoslaná a predávajúcim prijatá objednávka sa považuje za záväznú a je v súlade so zákonom č. 108/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších zmien a predpisov chápaná ako zmluva uzatvorená na diaľku.

2.4. Po prijatí objednávky predávajúci zašle na e-mail kupujúceho potvrdenie o prijatí objednávky. Potvrdenie obsahuje údaje o objednávke, najmä o tovare a údajoch kupujúceho. Na vznik zmluvy toto potvrdenie nemá vplyv.

3. Cena a platobné podmienky

3.1. Ceny tovaru sú uvedené na stránkach internetového obchodu. Sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty (ďalej len "DPH"), mimo prípadov, kedy je jednoznačne uvedené, že sa jedná o cenu bez DPH (napr. slovným spojením "bez dane", "bez DPH" a podobne). Ceny tovaru zostávajú v platnosti po dobu, kedy sú zobrazované na stránkach internetového obchodu. Ceny tovaru nezahŕňajú náklady spojené s dodaním tovaru (ďalej len "cena za dopravu").

3.2. Kupujúci dostane tovar za cenu tovaru platnú v čase objednania.

3.3. Ceny za dopravu sú uvedené na stránkach internetového obchodu a to vrátane DPH. Cena za dopravu závisí od spôsobu dopravy, spôsobu platby, hmotnosti a rozmerov tovaru. Kupujúci si sám vyberá spôsob dopravy v procese vypĺňania objednávky, a cena za dopravu je mu zobrazená ešte pred odoslaním objednávky.

3.4. Cena tovaru vrátane ceny za dopravu sa ďalej na účely týchto obchodných podmienok označuje ako kúpna cena, ak nie je v týchto obchodných podmienkach výslovne uvedené inak.

3.5. Kúpnu cenu môže kupujúci uhradiť predávajúcemu nasledovnými spôsobmi:

 1. v hotovosti v sídle predávajúceho alebo
 2. v hotovosti na dobierku v mieste určenom kupujúcim v objednávke

3.6. Kupujúci je povinný uhradiť predávajúcemu kúpnu cenu v lehote podľa kúpnej zmluvy, najneskôr však pri prevzatí tovaru.

4. Dodacie podmienky

4.1. Predávajúci je povinný objednávku kupujúceho splniť a tovar dodať kupujúcemu najneskôr do 30 dní od prijatia objednávky predávajúcim.

4.2. Kupujúci sa zaväzuje prevziať tovar v dohodnutom termíne na adrese uvedenej v objednávke, ak sa zmluvné strany nedohodli inak. Tovar je dopravcom dodávaný pred vchodové dvere budovy, ktorej adresa bola kupujúcim dohodnutá ako miesto dodania.

4.3. Tovar sa považuje za dodaný okamihom doručenia tovaru na adresu uvedenú v objednávke a prevzatý okamihom prevzatia tovaru kupujúcim, resp. jeho oprávneným zástupcom alebo odmietnutím prevzatia tovaru, ktoré dopravca vyznačí v protokole o doručení a odovzdaní tovaru.

4.4. Ak bude potrebné z dôvodov na strane kupujúceho tovar dodávať opakovane alebo iným spôsobom, ako bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným resp. s iným spôsobom dodania.

4.5. Pri preberaní tovaru od dopravcu je kupujúci povinný skontrolovať fyzickú neporušenosť a kompletnosť zásielky. Pokiaľ je zásielka viditeľne poškodená, zničená alebo nekompletná, kupujúci je povinný ihneď kontaktovať predávajúceho a so zasielateľskou (dopravnou) spoločnosťou spísať záznam o škode na zásielke. Akékoľvek neskoršie reklamácie na množstvo a fyzické porušenie tovaru nebudú akceptované.

4.6. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením kúpnej ceny za tovar.

4.7. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v čase, keď prevezme tovar od predávajúceho.

5. Odstúpenie od zmluvy

5.1. Spotrebiteľ je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 7 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru za podmienok upravených zákonom č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov. Odstúpenie od zmluvy musí byť uskutočnené písomnou formou, musí obsahovať všetky údaje slúžiace k identifikácii produktu, spotrebiteľa a predávajúceho a podpísané spotrebiteľom musí byť vo vyššie uvedenej lehote doručené spolu s tovarom do sídla predávajúceho na náklady a zodpovednosť spotrebiteľa. Náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ. Tovar nesmie byť poškodený, používaný (spotrebiteľ však môže tovar rozbaliť a odskúšať), a spolu s tovarom v originálnom obale musí spotrebiteľ odovzdať príslušenstvo a všetky dokumenty týkajúce sa predmetného tovaru (návod na obsluhu, záručný list, doklad o kúpe a pod.), ktoré obdržal pri jeho kúpe. Tovar nie je možné vrátiť na dobierku, takto zaslaný tovar predávajúci nepríjme.

5.2. Pri dodržaní povinností spotrebiteľa uvedených v predchádzajúcom bode, predávajúci prevezme tovar späť a do 15 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy cenu zaplatenú za tovar vráti spotrebiteľovi vopred dohodnutým spôsobom späť. V prípade, že bude vrátený tovar neúplný či poškodený, môže predávajúci vrátenú kúpnu cenu znížiť o tomu zodpovedajúcu čiastku.

5.3. Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy v prípade tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa.

5.4. Predávajúci si vyhradzuje právo odstúpiť od zmluvy, ak sa tovar objednaný kupujúcim už nevyrába alebo sa prestal vyrábať, alebo sa tento tovar stal pre predávajúceho nedostupným.

6. Záručné a reklamačné podmienky

6.1. Záručné podmienky sa riadia ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov. Vo všeobecnosti, záručná doba je 24 mesiacov, pokiaľ nie je pri konkrétnom tovare uvedené inak a začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim.

6.2. Kupujúci má právo uplatniť si u predávajúceho záruku len na tovar, ktorý vykazuje chyby zavinené výrobcom alebo predávajúcim. Zo záruky sú vyňaté chyby a poškodenia výrobku, ktoré vznikli nesprávnym zaobchádzaním, nesprávnym používaním alebo nesprávnym ošetrovaním tovaru.

6.3. Reklamovať je možné len tovar zakúpený a zaplatený u predávajúceho a vzťahuje sa na neho záruka. Pri uplatnení reklamácie je kupujúci povinný preukázať, že tovar bol zakúpený u predávajúceho.

6.4. Pre uplatnenie reklamácie je kupujúci povinný predávajúcemu doručiť:

 1. reklamovaný tovar, ktorý je čistý, mechanicky nepoškodený a pokiaľ možno v originálnom balení, vrátane príslušenstva, manuálov a záručného listu (ak je povinný),
 2. doklad o kúpe,
 3. detailný opis závady tovaru.

Reklamovaný tovar nie je možné zaslať na dobierku, takto zaslaný tovar predávajúci neprijme. Detailný opis závady môže byť v písomnej forme priložený k zásielke s tovarom, alebo odoslaný v elektronickej forme na e-mailovú adresu predávajúceho: info@skladacie-bicykle.eu.

6.5. Po doručení reklamovaného tovaru predávajúcemu bude o tejto skutočnosti kupujúci bezodkladne informovaný e-mailom, pokiaľ sa s predávajúcim nedohodli inak.

6.6. Reklamačné konanie začína dňom, kedy sú splnené všetky podmienky uvedené v bode 6.4. týchto obchodných podmienok. Začiatok reklamačného konania je zároveň dňom uplatnenia reklamácie. Predávajúci odošle kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie tovaru v elektronickej forme na e-mail kupujúceho alebo v písomnej forme na adresu kupujúceho.

6.7. Predávajúci by mal o reklamácii rozhodnúť ihneď, v zložitých prípadoch do troch pracovných dní a bez zbytočného odkladu o tom vyrozumie kupujúceho. Do tejto lehoty sa nezapočítava čas potrebný na odborné posúdenie vady. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní.

6.8. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo na:

 1. bezplatné, včasné a riadne odstránenie vady alebo
 2. výmenu tovaru, alebo ak sa vada týka len súčasti tovaru, výmenu tovaru, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.

Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadný tovar za bezvadný, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

6.9. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako tovar bez vady, má kupujúci právo na:

 1. výmenu tovaru alebo
 2. odstúpenie od zmluvy.

Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád tovar riadne užívať.

6.10. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny tovaru.

6.11. Doba od začiatku reklamačného konania až do doby, keď kupujúci po skončení opravy bol povinný vec prevziať, sa do záručnej doby nepočíta.

6.12. Ak dôjde k výmene tovaru, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia nového tovaru. To isté platí, ak dôjde k výmene súčiastky, na ktorú bola poskytnutá záruka.

7. Ochrana osobných údajov

7.1. Kupujúci pri uskutočnení objednávky tovaru z ponuky internetového obchodu poskytuje predávajúcemu svoje osobné údaje: meno a priezvisko, adresu bydliska, číslo telefónu, e-mailovú adresu, dodaciu adresu.

7.2. Predávajúci získava a spracúva osobné údaje kupujúceho v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o ochrane osobných údajov").

7.3. Predávajúci spracúva osobné údaje kupujúceho za účelom uzavretia a plnenia kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim, evidencie kúpnych zmlúv, faktúr a iných dokumentov a za účelom zasielania marketingových ponúk predávajúceho kupujúcemu.

7.4. Predávajúci poskytuje osobné údaje kupujúceho dopravcovi a to výlučne za účelom doručenia objednaného tovaru kupujúcemu.

7.5. Uskutočnením objednávky dáva kupujúci predávajúcemu súhlas so spracovaním osobných údajov, pričom čestne prehlasuje, že tento súhlas dáva dobrovoľne. Udelený súhlas platí na dobu do jeho písomného odvolania. Súhlas je možné kedykoľvek písomne odvolať na adrese sídla predávajúceho.

7.6. Kupujúci súhlasí so zasielaním marketingových ponúk a informácií predávajúcim na e-mailovú adresu kupujúceho.

7.7. Kupujúci prehlasuje, že svoje osobné údaje uviedol správne a pravdivo a že bez zbytočného odkladu bude predávajúceho o zmene vo svojich osobných údajoch informovať.

7.8. Kupujúci má právo na základe písomnej žiadosti od predávajúceho vyžadovať:

 1. potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o ňom spracúvané,
 2. informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu podľa § 15 ods. 1 písm. a) až e) druhý až šiesty bod zákona o ochrane osobných údajov,
 3. presné informácie o zdroji, z ktorého získal jeho osobné údaje na spracúvanie,
 4. zoznam jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
 5. opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
 6. likvidáciu jeho osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,
 7. likvidáciu jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona o ochrane osobných údajov,
 8. blokovanie jeho osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak predávajúci spracúva osobné údaje na základe súhlasu.

7.9. Právo kupujúceho podľa bodu 7.8. písm. e. a f. týchto obchodných podmienok možno obmedziť, ak takéto obmedzenie vyplýva z osobitného zákona alebo jeho uplatnením by bola porušená ochrana kupujúceho, alebo by boli porušené práva a slobody iných osôb.

7.10. Kupujúci na základe písomnej žiadosti má právo u predávajúceho namietať voči spracúvaniu, využívaniu a poskytovaniu jeho osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jeho súhlasu, a žiadať ich likvidáciu.

7.11. Predávajúci vybaví žiadosť kupujúceho podľa bodov 7.8. a 7.10. týchto obchodných podmienok najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti.

8. Záverečné ustanovenia

8.1. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť tieto obchodné podmienky, pričom však pre konkrétnu kúpnu zmluvu sú platné obchodné podmienky v znení účinnom ku dňu uzavretia danej kúpnej zmluvy.

8.2. Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že plne uznávajú komunikáciu na diaľku - najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.

8.3. Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu odoslaním objednávky kupujúcim predávajúcemu.

8.4. Kupujúci prehlasuje, že sa pred uskutočnením objednávky oboznámil s týmito obchodnými podmienkami a že s nimi súhlasí v celom rozsahu.

 

V Myjave dňa 24. 04. 2014